People in the lab

Weiwei Zhong Weiwei Zhong
Principal Investigator
weiwei.zhong@rice.edu
  Joaquina Nunez Joaquina Nunez
Technician
jgn1@rice.edu
Ying Zhou Ying Zhou
Postdoctoral Research Associate
ying.zhou@rice.edu
  Mario Loeza-Cabrera Mario Loeza-Cabrera
Research Assistant
mal13@rice.edu
Ghost Elegans Ghost Elegans
Model organism
ghost@rice.edu